Loader

Η εταιρεία

Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη είναι οι λέξεις πoυ χαρακτηρίζoυν τη φιλοσοφία της Εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε., από το 1916 μέχρι και σήμερα. Πρoσφέρoντας ένα αμιγώς ελληνικό πρoϊόν, υψηλής πoιότητας, που έρχεται πρώτo στις πρoτιμήσεις των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερα ισχυρή επωνυμία, η ΣOΥΡΩΤΗ Α.Ε. στηρίζεται σε μια αρμονική ισορροπία Ποιότητας και Συνέπειας, με πάγιο στόχο την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων του σύγχρονου καταναλωτή.

Η souroti κατέκτησε μέσα σε λίγα χρόνια ηγετική θέση στον κλάδο των ανθρακούχων νερών με μερίδιο αγοράς περισσότερο από 46%. Παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά σε νέες αγορές παγκοσμίως, όπως της Μέσης Ανατολής, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Σουηδίας, Ρωσίας και Κύπρου.

Σήμερα, τo όραμα της εταιρείας στρέφεται κύρια στην εφαρμoγή πoλιτικής πoιότητας στoν τoμέα παραγωγής, στην εδραίωσή της στις ήδη διανoιγμένες αγoρές, καθώς και στην είσoδό της σε νέες αγoρές, με ασίγαστo πάθoς για την παραμονή στην κoρυφή της εγχώριας αγοράς ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού.

Με ανθρωποκεντρική διάθεση και πραγματικό ενδιαφέρον

Η φιλοσοφία “Οι άνθρωποί μας είναι η περιουσία μας” αντικατοπτρίζει με σαφήνεια το σύγχρονο πρόσωπο της Σουρωτής Α.Ε. Το σημαντικότερο κεφάλαιό μας είναι οι άνθρωποι, που τόσα χρόνια εργάστηκαν και εργάζονται για την επίτευξη των εταιρικών μας επιδιώξεων. Η σκληρή δουλειά και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της Σουρωτής Α.Ε. είναι σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν την εταιρεία στην κορυφή της εγχώριας αγοράς. Σήμερα, η Σουρωτή Α.Ε. απασχολεί συνολικά 91 εργαζόμενους.

Πάγιο μέλημά μας είναι η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, και η συνεχής επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται του τομέα εργασιακής αρμοδιότητάς τους. Διαρκής επιχειρηματικός στόχος μας είναι η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των νερών souroti  και αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με την εμπειρία και την προσήλωση των ανθρώπων μας στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων, ικανών να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ημερομηνία έκδοσης: 7/3/2023

Η Πολιτική περιλαμβάνει τον προσανατολισμό, τις προθέσεις και τις δεσμεύσεις της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε όπως εκφράζονται από την Ανώτατη Διοίκηση.

Κύριοι στόχοι και κύριες δεσμεύσεις της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. είναι:

  • Η διάθεση στους καταναλωτές ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
  • Η εστίαση στους πελάτες και η ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών.
  • Η ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η βιωσιμότητα.
  • Η περιβαλλοντική ευθύνη και ευαισθησία και η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Της διατήρησης ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς κινδύνους για την υγεία.
  • Η κοινωνική ευθύνη.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με:

 Καθιέρωση οράματος, αποστολής, αρχών και αξιών της εταιρίας σε ευθυγράμμιση με την Πολιτική.

 Εγκατάσταση, πιστοποίηση και συνεχή βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 και FSSC 22000 και Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 με την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών, των κατευθυντηρίων γραμμών και των απαιτήσεων τους.

 Καλλιέργεια και ενίσχυση κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε όλες τις βαθμίδες.

 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια τροφίμων, για το περιβάλλον και για την υγεία και ασφάλεια εργασίας.

 Ικανοποίηση με συνέπεια των απαιτήσεων/αναγκών/προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών.

 Καθιέρωση στόχων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και παρακολούθηση της επίτευξής τους.

 Συνεχή επιστημονική υποστήριξη και έρευνα για την ορθολογική διαχείριση και εκμετάλλευση και για την αειφορία των φυσικών πόρων.

 Αναγνώριση των αδυναμιών εταιρίας καθώς και απειλών/κινδύνων και αντιμετώπισή τους.

 Αναγνώριση των δυνατών σημείων εταιρίας καθώς και των ευκαιριών και αξιοποίησή τους.

 Διασφάλιση επάρκειας πόρων για εγκαταστάσεις, υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακή γνώση.

 Διατήρηση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και απαραίτητων συνθηκών εργασίας,

 Καθιέρωση κατάλληλης οργανωτικής δομής.

 Διασφάλιση της απαιτούμενης επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού.

 Καθιέρωση στόχων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και παρακολούθηση της επίτευξής τους.

 Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης-κατάρτισης στο προσωπικό.

 Παρακίνηση, καθοδήγηση και υποστήριξη του προσωπικού όλων των βαθμίδων.

 Διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας στην εταιρία.

 Διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων με τα εξωτερικά μέρη.

Η Πολιτική γνωστοποιείται στο προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της εταιρίας

και είναι διαθέσιμη στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

 

H Ανώτατη Διοίκηση της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής

 

 

Η Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μελετίδη  Φρίντα