Loader

Η εταιρεία

Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη είναι οι λέξεις πoυ χαρακτηρίζoυν τη φιλοσοφία της Εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε., από το 1916 μέχρι και σήμερα. Πρoσφέρoντας ένα αμιγώς ελληνικό πρoϊόν, υψηλής πoιότητας, που έρχεται πρώτo στις πρoτιμήσεις των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερα ισχυρή επωνυμία, η ΣOΥΡΩΤΗ Α.Ε. στηρίζεται σε μια αρμονική ισορροπία Ποιότητας και Συνέπειας, με πάγιο στόχο την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων του σύγχρονου καταναλωτή.

Η souroti κατέκτησε μέσα σε λίγα χρόνια ηγετική θέση στον κλάδο των ανθρακούχων νερών με μερίδιο αγοράς περισσότερο από 46%. Παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά σε νέες αγορές παγκοσμίως, όπως της Μέσης Ανατολής, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Σουηδίας, Ρωσίας και Κύπρου.

Σήμερα, τo όραμα της εταιρείας στρέφεται κύρια στην εφαρμoγή πoλιτικής πoιότητας στoν τoμέα παραγωγής, στην εδραίωσή της στις ήδη διανoιγμένες αγoρές, καθώς και στην είσoδό της σε νέες αγoρές, με ασίγαστo πάθoς για την παραμονή στην κoρυφή της εγχώριας αγοράς ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού.

Με ανθρωποκεντρική διάθεση και πραγματικό ενδιαφέρον

Η φιλοσοφία “Οι άνθρωποί μας είναι η περιουσία μας” αντικατοπτρίζει με σαφήνεια το σύγχρονο πρόσωπο της Σουρωτής Α.Ε. Το σημαντικότερο κεφάλαιό μας είναι οι άνθρωποι, που τόσα χρόνια εργάστηκαν και εργάζονται για την επίτευξη των εταιρικών μας επιδιώξεων. Η σκληρή δουλειά και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της Σουρωτής Α.Ε. είναι σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν την εταιρεία στην κορυφή της εγχώριας αγοράς. Σήμερα, η Σουρωτή Α.Ε. απασχολεί συνολικά 91 εργαζόμενους.

Πάγιο μέλημά μας είναι η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, και η συνεχής επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται του τομέα εργασιακής αρμοδιότητάς τους. Διαρκής επιχειρηματικός στόχος μας είναι η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των νερών souroti  και αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με την εμπειρία και την προσήλωση των ανθρώπων μας στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων, ικανών να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή.

Εταιρική πολιτική

Βασική αρχή και ευθύνη της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων είναι βασική ευθύνη της Ανώτατης Διοίκησης και είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας και ομαδικής εργασίας όλου του προσωπικού.

Βασικές αρχές και ευθύνες της Σουρωτή Α.Ε.

Η Ανώτατη Διοίκηση της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. δεσμεύεται να διασφαλίζει:

Τη διάθεση στους καταναλωτές προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ικανοποιούν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους.

Την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και την αειφορία των φυσικών πόρων.

Τη διατήρηση υγιεινού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς κινδύνους για τους εργαζόμενους.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με:

Με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων, για το περιβάλλον και για την υγεία και ασφάλεια εργασίας.

Με την εφαρμογή, την ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τo πρότυπο ISO 22000.

Με τον προσδιορισμό των ενδιαφερόμενων μερών και με το σχεδιασμό και υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών, των προσδοκιών και των απαιτήσεών τους, με τον καλύτερο τρόπο.

Με τον προσδιορισμό επιχειρησιακών απειλών - κινδύνων και ευκαιριών και με το σχεδιασμό και υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών-κινδύνων και για την αξιοποίηση των ευκαιριών.

Με τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, εξοπλισμό και περιβάλλον εργασίας.

Με τον καθορισμό της απαιτούμενης οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων θέσεων εργασίας.

Με τον προσδιορισμό της απαιτούμενης επαγγελματικής επάρκειας και των απαιτούμενων προσόντων, για κάθε θέση εργασίας και με την κάλυψη κάθε θέσης εργασίας με το κατάλληλο προσωπικό.

Με το συνεχή προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού και με την παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης.

Με τη διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας στην εταιρεία.

Με τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα εξωτερικά μέρη.

Με τη σύσταση και λειτουργία ομάδας επιστημονικής υποστήριξης, για την έρευνα, την ορθολογική εκμετάλλευση και τη διασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων.

Με τη γνωστοποίηση της παρούσας Εταιρικής Πολιτικής σε όλες βαθμίδες οργάνωσης της εταιρείας και στα ενδιαφερόμενα εξωτερικά μέρη.

Με την καθιέρωση στόχων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.